Home > Fishes > Groupers & Anthias > Pseudanthias dispar

Family Serranidae

INDO-PACIFIC

Pseudanthias dispar

 

Wakatobi, Indonesia

REDFIN ANTHIAS

Found on dropoffs.  Attains 4 inches.  Indonesia to Micronesia and Samoa.