Home > Fishes > Cardinalfishes > Nectamia fuscus

Family Apogonidae

INDO-PACIFIC

Nectamia fuscus

Wakatobi, Indonesia, 4 feet

YELLOW-EDGED CARDINALFISH

Inhabits shallow reefs from the Maldives to the Tuamotus.  Attains 4.5 inches.  Also known as Apogon fuscus.